POZIOMY NAUCZANIA

Poziomy nauczania

Wprowadzający

Kursy dla uczestników najmłodszych (od 4 roku życia) mające na celu osłuchanie z językiem, wprowadzenie słownictwa związanego ze światem dziecka, odpowiadającego jego zainteresowaniom i możliwościom intelektualnym. Zdolność porozumiewania się na tym poziomie ograniczona jest do kilku struktur w bardzo prostych sytuacjach życia codziennego. Zajęcia dla dzieci w tym wieku to przede wszystkim nauka poprzez zabawę z piosenką, wierszykami, wyliczankami i scenkami. Po trwającym 2 – 3 lat kursie wprowadzającym dzieci przechodzą na poziom podstawowy pomijając poziom początkujący.

Początkujący

Kursy dla dzieci od 10 roku życia, młodzieży i dorosłych. Możliwości porozumiewania się na tym poziomie ograniczają się do najprostszych sytuacji codziennych. Uczestnicy kursu opanowują podstawowe zwroty i wyrażenia z życia codziennego, kilka struktur gramatycznych i operują przede wszystkim czasem teraźniejszym.

Podstawowy odpowiadający poziomowi A1 wg standardów EU

Ukończenie kursu na tym poziomie oznacza radzenie sobie z większością podstawowych sytuacji codziennych (podróż, pytanie o drogę, robienie zakupów, zwiedzanie, zameldowanie się w hotelu, rozmowy o sobie i najbliższych …) oraz umożliwia rozumienie ogólne wypowiedzi ustnych i pisemnych w tym języku, co daje solidne podstawy do dalszej nauki.

Ponadpodstawowy /A2 wg standardów EU/

Po ukończeniu kursu na tym poziomie uczestnicy są w stanie przekazywać swoje myśli w prosty sposób w większości podstawowych sytuacji, potrafią porozumieć się
w sposób zadowalający w wielu codziennych sytuacjach, operują swobodnie podstawowym słownictwem, rozumieją i potrafią używać w wypowiedziach ustnych
i pisemnych różnych struktur składniowych.

Średni /B1 wg standardów EU/

Uczestnicy kończący kurs na tym poziomie potrafią porozumieć się
w większości sytuacji. Sprawnie wykorzystują poznaną leksykę zarówno w kontaktach ustnych jak i pisemnych. Używają wielu złożonych struktur składniowych, potrafią wyrazić swoje zdanie na większość tematów rozmowy. Rzadko mają problemy ze zrozumieniem ogólnym wypowiedzi obcojęzycznej.

Średniozaawansowany / B2 wg standardów EU/

Słuchacze kończący kurs na poziomie średniozaawansowanym potrafią dość swobodnie rozmawiać oraz redagować wypowiedzi pisemne, wykorzystując szeroką gamę kontekstów, różnorodne struktury składniowe. Ich wypowiedzi cechuje duża poprawność i bogate słownictwo.

Zaawansowany / C1 wg standardów EU/

Osoby kończące kurs na tym poziomie potrafią skutecznie używać języka w wielu kontekstach, nie mają problemów z rozumieniem żywego języka mówionego oraz tekstów autentycznych. Wypowiedzi ustne i pisemne potrafią formułować w sposób urozmaicony, unikając powtarzania tych samych wyrazów, zwrotów lub struktur, a popełniane nieliczne błędy są często ledwie zauważalne.

Biegły / C2 wg standardów EU/

Zrozumienie zarówno języka mówionego jak i pisanego przez absolwentów tego poziomu jest porównywalne z możliwościami prezentowanymi przez osoby, dla których jest to język ojczysty. Wypowiedzi są płynne, precyzyjne i charakteryzują się dużą starannością w zakresie doboru struktur leksykalnych i gramatycznych. Uczestnicy potrafią formułować długie, bezbłędne lub prawie bezbłędne wypowiedzi na każdy znany im temat, a także prowadzić rozmowy o charakterze poznawczym na nieznane im zagadnienia.