Oferta

Języki

Oferujemy naukę języka angielskiego, niemieckiego, polskiego dla obcokrajowców oraz innych wg zainteresowania.

 

Grupy, zajęcia w parach, lekcje indywidualne

Grupy liczące od 3 osób tworzone są z uwzględnieniem następujących kryteriów:

wiek uczestnika, jego poziom językowy, osobowość oraz w miarę możliwości oczekiwania dotyczące godzin i dni zajęć.
Nowi uczestnicy kwalifikowani są do grup na podstawie bezpłatnego testu diagnostycznego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, na które można umówić się telefonicznie.

Częstotliwość zajęć

Zajęcia w dziecięcych grupach standardowych (przedszkole oraz szkoła podstawowa) odbywają się w systemie 2 x 45 min., natomiast w grupach młodzieżowych
i dorosłych 1 x 90 min.

Ponadto oferujemy lekcje indywidualne, zajęcia w parach, grupach maturalnych, dla zakładów pracy oraz kursy „na życzenie”.

Zajęcia indywidualne

Program, poziom, tempo nauki i dobór materiałów są ściśle dostosowane do potrzeb i oczekiwań indywidualnego słuchacza. Zajęcia mogą mieć formę konwersacji, przygotowania do egzaminu międzynarodowego, matury lub nadrabiania zaległości. Szkoła uzgadnia ze słuchaczem dogodny termin zajęć, ich częstotliwość, okres trwania oraz szczegóły dotyczące programu.

 

Poziomy nauczania

Wprowadzający

Kursy dla uczestników najmłodszych (od 4 roku życia) mające na celu osłuchanie z językiem, wprowadzenie słownictwa związanego ze światem dziecka, odpowiadającego jego zainteresowaniom i możliwościom intelektualnym. Zdolność porozumiewania się na tym poziomie ograniczona jest do kilku struktur w bardzo prostych sytuacjach życia codziennego. Zajęcia dla dzieci w tym wieku to przede wszystkim nauka poprzez zabawę z piosenką, wierszykami, wyliczankami i scenkami. Po trwającym 2 – 3 lat kursie wprowadzającym dzieci przechodzą na poziom podstawowy pomijając poziom początkujący.

Początkujący

Kursy dla dzieci od 10 roku życia, młodzieży i dorosłych. Możliwości porozumiewania się na tym poziomie ograniczają się do najprostszych sytuacji codziennych. Uczestnicy kursu opanowują podstawowe zwroty i wyrażenia z życia codziennego, kilka struktur gramatycznych i operują przede wszystkim czasem teraźniejszym.

Podstawowy odpowiadający poziomowi A1 wg standardów EU

Ukończenie kursu na tym poziomie oznacza radzenie sobie z większością podstawowych sytuacji codziennych (podróż, pytanie o drogę, robienie zakupów, zwiedzanie, zameldowanie się w hotelu, rozmowy o sobie i najbliższych …) oraz umożliwia rozumienie ogólne wypowiedzi ustnych i pisemnych w tym języku, co daje solidne podstawy do dalszej nauki.

Ponadpodstawowy /A2 wg standardów EU/

Po ukończeniu kursu na tym poziomie uczestnicy są w stanie przekazywać swoje myśli w prosty sposób w większości podstawowych sytuacji, potrafią porozumieć się
w sposób zadowalający w wielu codziennych sytuacjach, operują swobodnie podstawowym słownictwem, rozumieją i potrafią używać w wypowiedziach ustnych
i pisemnych różnych struktur składniowych.

Średni /B1 wg standardów EU/

Uczestnicy kończący kurs na tym poziomie potrafią porozumieć się
w większości sytuacji. Sprawnie wykorzystują poznaną leksykę zarówno w kontaktach ustnych jak i pisemnych. Używają wielu złożonych struktur składniowych, potrafią wyrazić swoje zdanie na większość tematów rozmowy. Rzadko mają problemy ze zrozumieniem ogólnym wypowiedzi obcojęzycznej.

Średniozaawansowany / B2 wg standardów EU/

Słuchacze kończący kurs na poziomie średniozaawansowanym potrafią dość swobodnie rozmawiać oraz redagować wypowiedzi pisemne, wykorzystując szeroką gamę kontekstów, różnorodne struktury składniowe. Ich wypowiedzi cechuje duża poprawność i bogate słownictwo.

Zaawansowany / C1 wg standardów EU/

Osoby kończące kurs na tym poziomie potrafią skutecznie używać języka w wielu kontekstach, nie mają problemów z rozumieniem żywego języka mówionego oraz tekstów autentycznych. Wypowiedzi ustne i pisemne potrafią formułować w sposób urozmaicony, unikając powtarzania tych samych wyrazów, zwrotów lub struktur, a popełniane nieliczne błędy są często ledwie zauważalne.

Biegły / C2 wg standardów EU/

Zrozumienie zarówno języka mówionego jak i pisanego przez absolwentów tego poziomu jest porównywalne z możliwościami prezentowanymi przez osoby, dla których jest to język ojczysty. Wypowiedzi są płynne, precyzyjne i charakteryzują się dużą starannością w zakresie doboru struktur leksykalnych i gramatycznych. Uczestnicy potrafią formułować długie, bezbłędne lub prawie bezbłędne wypowiedzi na każdy znany im temat, a także prowadzić rozmowy o charakterze poznawczym na nieznane im zagadnienia.

 

Metody

Play, Learn & Moove

Autorska metoda nauczania dzieci nagrodzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wykorzystująca ich naturalne predyspozycje: pamięć mechaniczną, poznawanie otoczenia wszystkimi zmysłami, zdolność do naśladowania oraz potrzebę ruchu.

Komunikacyjna

Skupia uwagę na umiejętności skutecznego porozumiewania się, poprawność gramatyczna uważana jest za niezbędną przede wszystkim w zakresie umożliwiającym skuteczną komunikację.

Eklektyczna

Najnowsza postać metody komunikacyjnej, łączy w sobie wiele metod konwencjonalnych, wykorzystuje liczne skuteczne techniki wypracowane przez wcześniejsze metody.

Bezpośrednia

Oparta na naturalnym kontakcie ucznia i nauczyciela, który używa naturalnych zdań w naturalnym tempie. Nie ma tu mowy o żadnym systematycznym uczeniu się słownictwa, gramatyki czy wymowy.

Naturalna

Zbliżona do nauki języka ojczystego przez małe dzieci; zakłada niewymuszanie mówienia i oczekiwanie na pierwsze dobrowolne próby wtedy, kiedy uczeń poczuje się do tego gotów. Celem nauczania wg tej metody jest przede wszystkim osłuchanie się z językiem obcym.

Kognitywna

Uwzględnia twórczy charakter posługiwania się językiem obcym, a więc świadome opanowanie struktur językowych, docenia rolę objaśnień i komentarzy gramatycznych.

TPR (metoda reagowania całym ciałem)

Związana z ruchem, rozumieniem poleceń oraz ich wykonaniem, stosowana przede wszystkim w nauczaniu dzieci.